ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งทีมเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน

 

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งทีมเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ประจำปี ๒๕๕๔

  

          ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี ได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการทำนุบำรุงทางด้านศิลปวัฒนธรรมและอีกทั้งได้เล็ง เห็นถึงความสำคัญของบทเพลงลูกทุ่งซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ ควรได้รับการอนุรักษ์ดังนั้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกกับเยาวชนให้มีความรัก  ความหวงแหน  และตระหนักถึงคุณคู่ของบทเพลงลูกทุ่งอีกทั้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์พัฒนาและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมนี้ เทศบาลนครอุดรธานีจึงได้จัดโครงการ “การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน” และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับชั้นมัธยมศึกษา ขึ้นในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยชิงถ้วยรางวัลดังนี้

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

          ประเภทที่ ๑ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง   จะพิจารณาเข้าร่วมแข่งขันจากวงหรือสถาบันการศึกษาที่เคยมีผลงานการประกวดได้รับถ้วยพระราชทานฯ รางวัลชนะเลิศ หรือ
รองอันดับ ๑ และ ๒ จากการประกวดระดับชาติ หรือวงที่เคยได้รับรางวัลแชมป์หรือรองแชมป์ประจำฤดู
จากการประกวดรายการชิงช้าสวรรค์ ช่วงชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ จำนวน ๘ วง  เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

          ประเภทที่ ๒   การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป โดยใช้ดนตรีประกอบสำเร็จรูป(Backing Track)

 โดยจัดให้มีการประกวด ดังนี้

                    วันที่    ๙   ธันวาคม  ๒๕๕๔      การประกวดรอบคัดเลือกประเภทที่ ๒  (คัดเลือกเข้ารอบจำนวน ๘ วง
                                                               การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง)

                    วันที่  ๑๐   ธันวาคม  ๒๕๕๔      การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ประเภทที่ ๒

                    วันที่  ๑๑   ธันวาคม  ๒๕๕๔      การประกวดประเภทที่ ๑ (วงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง)

          เพื่อให้การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน” และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องใน ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์เทศบาลนครอุดรธานี จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และส่งทีมเข้าร่วมการประกวดฯ   ตาม ระเบียบการจัดการประกวดฯ  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุดรธานี  โทร. ๐๔๒๓-๒๕๑๗๖ – ๘๕ ต่อ ๗๐๖  

จำนวนผู้เข้าชม: 907