ขอความร่วมมืองดเล่นดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลงานประเพณีลอยกระทง

 

         เนื่องด้วยเทศบาลนครอุดรธานี  ได้รับแจ้งจากจังหวัดอุดรธานี ว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งขอขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  โดยขยายระยะเวลาลงทะเบียนจากวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ออกไปจนถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ 

         เนื่อง จากสถานการณ์ความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่หลายจังหวัดยังไม่ คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ  ทำให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยต้องเดินทางออกนอก พื้นที่  หรือย้ายไปยังที่พักอาศัย ทำให้ไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การรับลง ทะเบียนฯ  หรือไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปลงทะเบียนฯ  จึงได้ขยายเวลาการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ฯ  และแจ้งให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการยื่นคำขอรับลงทะเบียน  ตามคุณสมบัติ  ดังนี้

 

                   คุณสมบัติของผู้สูงอายุ

๑.  เกิดก่อน ๑ ตุลาคม ๒๔๙๕  หรือผู้ที่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่ย้ายภูมิลำเนา  หรือยังไม่เคยขึ้นทะเบียน

๒.   มีสัญชาติไทย  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  ตามทะเบียนบ้าน

๓.   ไม่เป็นผู้ได้รับเงินสวัสดิการ  หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด  จากหน่วยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  ข้าราชการบำนาญครู  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ เป็นประจำ  ยกเว้น   ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์

                   หลักฐาน

๑.      สำเนาทะเบียนบ้าน

๒.      สำเนาบัตรประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

๓.      สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร

คุณสมบัติผู้พิการ

๑.      มีสัญชาติไทย

๒.      มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  ตามทะเบียนบ้าน

๓.      มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๔.      ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

หลักฐาน

๑.      สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

๒.      สำเนาทะเบียนบ้าน

๓.      สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร

 

ทั้งนี้  ให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ยื่นคำคำขอขึ้นทะเบียนรับสิทธิเงินเบี้ยยังชีพได้ที่  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครอุดรธานี  ข้างงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( หนองประจักษ์ )  ในวันเวลาราชการ  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                     ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔


 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 


1. เงินผู็สูงอายุ — เจษฎา ๒๕๕๕-๐๑-๒๕ ๑๐:%M

เงินผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลได้ห รือยังครับ เพราะว่ามีหลายค นยังไม่ได้เลย รวมทั้งพ่อผมด้ว ย

 

 

2. เงินผู็สูงอายุ — เจษฎา ๒๕๕๕-๐๑-๒๕ ๑๐:%M

เงินผู็สูงอายุ ในเขตเทศบาลได้ห รือยังครับ พ่อผมยังไม่ได้เ ลย

 

จำนวนผู้เข้าชม: 731