[กำหนดชำระภาษี-เบี้ยปรับ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย” ประจำปี 2565]

 

[กำหนดชำระภาษี-เบี้ยปรับ
“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย” ประจำปี 2565] 
เทศบาลนครอุดรธานี ประกาศแจ้งกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดังนี้ 
- ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามแบบ ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 พร้อมจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 
- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราจัดเก็บ และรายละเอียดฯ ตามแบบ ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2 ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
- แจ้งการประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ตามแบบ ภ.ด.ส.6 โดยแนบแบบ ภ.ด.ส.7 หรือ ภ.ด.ส.8 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
- ผู้เสียภาษีชำระภาษี ตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนเมษายน 2565 
- มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้เสียภาษี รายที่มีภาษีค้างชำระ ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 
- แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีทราบ  ภายในเดือนมิถุนายน 2565 
โดยผู้ที่ไม่มายื่นชำระภาษีตามกำหนด คือ ภายในเดือนเมษายน 2565 แต่ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนจะคิดเบี้ยปรับ ร้อยละ 10 บวกเงินเพิ่มร้อยละ 1 ของภาษีค้างชำระ, หากชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน คิดเบี้ยปรับ ร้อยละ 20 บวกเงินเพิ่มร้อยละ 1 ของภาษีค้างชำระ, และกรณีชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน คิดเบี้ยปรับ ร้อยละ 40 บวกเงินเพิ่มร้อยละ 1 ของภาษีค้างชำระ  
สำหรับภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม 2565 โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และพนักงานเจ้าหน้าที่จะประเมินภาษีป้ายไปยังเจ้าของป้าย (ภ.ป.3) ทันทีที่ได้รับการยื่นแบบฯ สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษี สามารถชำระภาษีป้ายได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน กรณีที่ผู้เสียภาษีไม่มายื่นแบบฯ หรือไม่ชำระภาษีภายในกำหนด หากไม่ยื่นแบบฯ ภายในกำหนด หรือ ยื่นแบบฯ ไม่ถูกต้อง จะเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย และหากไม่สามารถมาชำระภาษีป้ายได้ภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย  
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักคลัง ในวันและเวลาราชการ โทร. 042-325176-85 ต่อ 1605, 1606, 1615 หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนภาพ เพื่อสอบถามข้อมูลการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายได้อีกช่องทาง
ติดตามข่าวสาร 
 Facebook : 
ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
 Facebook : เทศบาลนครอุดรธานี 
 Line ID : @udoncity
กลุ่ม​ไลน์ Official Account “เทศบาลนครอุดรธานี” 
 INSTAGRAM : pr_udonthanimuniclipality 
 
 
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, January 20, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 1,495