การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Thursday, May 6, 2021

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่บวกับการกำหนกหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

 

- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวนิัยและการดําเนินการทางวินัย

 

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วๆปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

 

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็ฯเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูปจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 307