การสิ้นสมาชิกภาพนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี

 

         ด้วยสมาชิกภาพนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานีได้สิ้นสุดลง  ในวันที่  11  เมษายน  2555  ซึ่งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พุทธศักราช  2545  มาตรา  7  กำหนดให้จัดการเลือกตั้งภายใน  45  วันนับตั้งแต่ครบวาระ  และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุดรธานี 

             โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ     การเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี   ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่  20  เดือน  พฤษภาคม     พ.ศ.  2555  และกำหนดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี  ในระหว่างวันที่  16  -  20  เมษายน  พ.ศ.  2555  ณ  หอประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล  6      ถนนอุดรดุษฎี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

                    ดังนั้น  จึงเชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็นนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี  ไปยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานดังนี้

๑. หลักฐานประกอบการสมัครเป็นนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

-          บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ

-          สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ

-          ใบรับรองแพทย์

-          ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร  จำนวน  10,000  บาท

-          รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง  ขนาดกว้างประมาณ  8.5  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  13.5  เซนติเมตร  จำนวน  380  รูป

-          หลักฐานการศึกษา  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ

-          หลักฐาน อื่นๆ  ที่จำเป็น  เช่น  เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล  สูติบัตรหลักฐานการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ  เป็นต้น

 

๑. หลักฐานประกอบการสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี

-          บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ

-          สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ

-          ใบรับรองแพทย์

-          ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร  จำนวน  5,000  บาท

-          รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง  ขนาดกว้างประมาณ  8.5  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  13.5  เซนติเมตร  จำนวน  200  รูป

-          หลักฐานการศึกษา  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ

-          หลักฐาน อื่นๆ  ที่จำเป็น  เช่น  เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล  สูติบัตร  หลักฐานการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ  เป็นต้น

 

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุดรธานี  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๓๒-๕๑๗๖-๘๕  ต่อ  ๑๑๙

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

จำนวนผู้เข้าชม: 1,074