ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์กําหนดให้การ ประกอบพาณิชยกิจโรงรับจํานํา ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ดังนั้น การรับจํานําอื่นๆ จึงไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

 

จำนวนผู้เข้าชม: 211