ไม่ได้   กรณีเช่นนี้  ต้องให้บุคคลที่ประสงค์จะย้ายที่อยู่ นำหลักฐานบัตรประจำตัว

               ประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ปลายทาง) พร้อมเจ้าบ้านหลังที่ประสงค์จะ

               ย้ายเข้า ไปติดต่อขอแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น

 

จำนวนผู้เข้าชม: 296