ไม่ได้   เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 

               มาตรา 30  ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายที่อยู่ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง  ดังต่อไปนี้

               (1)  เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน  ให้แจ้งการย้ายออกภายในสิบห้าวัน

                    นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก 

               (2)  เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน  ให้แจ้งการย้ายเข้า  ภายในสิบห้าวัน

                     นับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน

                     กรณีการย้ายที่อยู่ปลายทาง  คือ การที่บุคคลไปอาศัยอยู่จริงในเขตสำนักทะเบียนอื่น

               เช่น มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี แต่ไปอาศัยอยู่ ในหลักหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

               บุคคลนั้นประสงค์จะแจ้งย้ายที่อยู่จากเทศบาลนครอุดรธานี  ไปอยู่ในเขตหลักสี่  กทม.

                แต่ไม่สะดวกในการเดินทางกลับมาแจ้งย้ายที่เทศบาลนครอุดรธานี  บุคคลนั้นจะต้องไป

                แสดงตนต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตหลักสี่   กรุงเทพมหานคร

               พร้อมเจ้าบ้านไปแจ้งยินยอมให้ย้ายเข้า  ขั้นตอนดังกล่าวถือเป็นการย้ายทางกายภาพ 

               แสดงได้ว่าได้มาอาศัยอยู่ในพื้นที่จริง 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 223