การพัฒนาบุคลากร

Thursday, May 6, 2021

การพัฒนาบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 371