การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

Thursday, May 6, 2021

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558

 

- ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การลา การมาทำงานสาย และวันหยุดประจำสัปดาห์

 

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 109