การประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาประชาคมระดับชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔

     เทศบาลนครอุดรธานี โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาประชาคมระดับชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ.....

     ให้คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ได้ออกพบปะประชาชน เพื่อประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการบริหารงานของเทศบาลนครอุดรธานี และเปิดเป็นเวทีสาธารณะในการแสดงความคิดเห็น และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชนที่ได้จากเวทีแสดง ความคิดเห็นดังกล่าว นำมากลั่นกรองและสรุปเพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา และการวางแผนพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบตามลำดับความจำเป็นและความต้องการของ ประชาชนเป็นหลัก.... 

     โดยในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา เทศบาลนครอุดรธานี นำโดย น.ส.อุไร ตรีวรเวทย์  รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายคณพศ ตรีสุวรรณ ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี และผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกส่วนการงาน ได้ลงพื้นที่เปิดเวทีเสวนาประชาคมระดับชุมชน ณ บ้านประธานชุมชนโพธิ์สว่าง ๑ โดยมีประชาชนจาก ชุมชนโพธิ์สว่าง ๑, โพธิ์สว่าง ๒, โพธิ์สว่าง ๓ และชุมชนหนองนาเกลือ จำนวนกว่า ๑๐๐ คน เข้าร่วมเวทีเสาวนา ในครั้งนี้ด้วย....ซึ่งผลการประชุมดังกล่าว ทางเทศบาลนครอุดรธานี จะรวบรวมและนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป

DSC_0065

จำนวนผู้เข้าชม: 675