การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก  มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องพิสูจน์

                 และยืนยันตัวบุคคลที่แน่นอน  เนื่องจากบุคคลที่ขอทำบัตรนั้นไม่มีรายการภาพใบหน้า

       ในฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบ  จึงต้องใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ และชัดเจน

       ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน  เพื่อป้องกันการนำเอกสารหลักฐานของบุคคลอื่น

       มาแสดงตัวขอทำบัตรประจำตัวประชาชน  ดังนั้น  หากบุคคลใดมีเอกสาร หลักฐาน ที่มี

       ภาพใบหน้าปรากฏ  เช่น ใบระเบียนแสดงผลการเรียน,  หนังสือเดินทาง (Passport) ให้

       นำมาแสดงเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่  จะทำให้สะดวกและรวดเร็วต่อการพิจารณา

       อนุมัติ/ อนุญาต  โดยให้บิดา หรือ มารดา หรือ เจ้าบ้าน มายืนยันรับรองด้วย

 

จำนวนผู้เข้าชม: 195