การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล

           ด้วย กองสวัสดิการสังคม  กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยมีกำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕  โดยจ่ายรอบที่ ๑, รอบที่ ๒, รอบที่ ๓ และรอบที่ ๔  พร้อมกัน  ในวันที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๓๐ น- ๑๖.๐๐  น. ณ  ลานแอร์โรบิก หนองประจักษ์  หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย  เทศบาลนครอุดรธานี           ทั้งนี้  ให้ผู้สูงอายุเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรพลเมืองอาวุโสไปแสดงตนเพื่อ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพได้  ตามวัน  เวลาและสถานที่ที่กำหนด  ขอความกรุณาให้ผู้สูงอายุไปรับเงินตามวันเวลาที่กำหนด  โดยเคร่งครัด 

จำนวนผู้เข้าชม: 1,137