เอกสารที่ใช้หลักๆ คือ

           - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ชุด

          - สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ชุด

      - สำเนาโฉนดที่ดินถ่ายเท่าต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด

      - แบบแปลน ผังบริเวณ จำนวน 1 ชุด

แต่ถ้าอาคารที่ขออนุญาตเป็น 2 ชั้น ขึ้นไปต้องมีรายการคำนวณพร้อมหนังสือรับรองและสำเนาใบ ก.ว.              

ของวิศวกรผู้คำนวณ และหากอาคารที่ขออนุญาตมีพื้นที่เกิน 150 ตารางเมตร ต้องมีสถาปนิกรับรองออกแบบและควบคุมงาน

 

จำนวนผู้เข้าชม: 262