การขอคัดสำเนาทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) จัดเก็บตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ กระดาษ F๑๔ หน้าละ ๖.๕๐ บาท และกระดาษขนาด A๔ หน้าละ ๔ บาท

 

จำนวนผู้เข้าชม: 290