ในการย้ายที่อยู่ในเขตสำนักนักทะเบียนเดียวกัน เจ้าบ้าน หลังที่จะย้ายออก เเละ เจ้าบ้านหลังที่จะย้ายเข้า จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ไปแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อเเจ้งย้ายออก และเเจ้งย้ายเข้า

โดยนำเล่มทะเบียนบ้าน ทั้งสองเล่มไปแสดงด้วยเพื่อจำหน่ายราชการ "ย้ายออก" เเละเพิ่มรายการย้ายเข้า ในสำเนาทะเบียนบ้าน

จำนวนผู้เข้าชม: 256