ITA

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

  ประจำปีงบประมาณ 2563

   

       ข้อมูลพื้นฐาน
            1. โครงสร้าง
            2. ข้อมูลผู้บริหาร
            3. อำนาจหน้าที่
            4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
            5. ข้อมูลการติดต่อ
            6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
       การประชาสัมพันธ์
            7. ข่าวประชาสัมพันธ์
       การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
            8. Q&A
            9. Social Network    LINE ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครอุดรธานี LINE@ เทศบาลนครอุดรธานี 
            10. แผนดำเนินงานประจำปี
            11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
            12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
       การปฏิบัติงาน
            13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
       การให้บริการ
            14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
            15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
            16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
            17. E-Service
       แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
            18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
            19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 
            20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
       การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
            21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
            22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
            23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
            24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
            26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
            27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
            28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
            32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  LINE@ เทศบาลนครอุดรธานี 
            33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
            34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
            35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
       การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
            36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
            37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
            38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       แผนป้องกันการทุจริต
            39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
            40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
            41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
       มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
            42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
            43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   

   

  There is currently no content classified with this term.