เกี่ยวกับผู้ประกอบพาณิชยกิจ

  เกี่ยวกับผู้ประกอบพาณิชยกิจ

  คำตอบ: 

  คนต่างด้าวที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ ต้องพิจารณาว่าเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าว ดําเนินการได้หรือไม่ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคน ต่างด้าว พ.ศ.2543 หากเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องแนบใบอนุญาต การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวประกอบคําขอด้วย ดังนั้นก่อนที่จะรับจดทะเบียนให้สอบถามเจ้าหน้าที่สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โทร. 0 2547 4425-26

  สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติอเมริกันนั้นสามารถ ประกอบกิจการได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตก่อน เนื่องจาก ประเทศไทย ได้ทําสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับ สหรัฐอเมริกา ซึ่งการพิจารณาสัญชาติของบุคคลสามารถ พิจารณาได้จากหนังสือเดินทางหรือสอบถามไปยังสถานทูต ส่วนการกําหนดเลขทะเบียนให้ใช้เลขทะเบียนตามที่กําหนด  ตามคําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กําหนดเลขทะเบียนดังกล่าว และส่งให้สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาล/อบต. แล้ว

   

  คำตอบ: 

  ไม่สามารถทำได้เนื่องจากผู้ประกอบพาณิชยกิจ       มีสถานะที่แตกต่างกัน สามารถดําเนินการได้ดังนี้

  1. จดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจของบุคคลธรรมดา

  2. จดทะเบียนจัดตั้งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็น คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล

   

  คำตอบ: 

  ผู้ประกอบพาณิชยกิจ หมายถึงผู้ประกอบกิจการค้า เป็นอาชีพปกติดังนั้น หากขายเฉพาะเวลามีงานประจําปี หรือขายตามฤดูกาล ไม่ถือเป็นการประกอบการค้า เป็นอาชีพปกติจึงยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์