งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ 2535

  คำถามที่พบบ่อย งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ 2535

  คำตอบ: 

  เพราะต้องจัดทำตามขั้นตอน และต้องเสนอใบอนุญาตให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นอนุมัติต่อไป

   

  คำตอบ: 

  เพื่อให้ได้รายละเอียดครบถ้วน สมบูรณ์

   

  คำตอบ: 

  แนบเอกสารตามระเบียบที่ได้กำหนดเอาไว้

   

  คำตอบ: 

  เจ้าหน้าที่จะออกไปตรวจสถานที่ หลังจากนั้นจะทำเอกสารและยกเลิกให้ในระบบ

   

  คำตอบ: 

          1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท

          2. หนังสือมอบอำนาจ

          3. สำเนาใบอนุญาต

          4. สำเนาบัตรประชาชน  (ผู้มีอำนาจลงนามและผู้รับมอบอำนาจ)

          5. สำเนาทะเบียนบ้าน  (ผู้มีอำนาจลงนามและผู้รับมอบอำนาจ)

   

  คำตอบ: 

          1. สำเนาบัตรประชาชน

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน

          3. สำเนาใบอนุญาต

   

  คำตอบ: 

          1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท

          2. หนังสือมอบอำนาจ

          3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่/สำเนาสัญญาเช่า/สำเนาทะเบียนบ้าน(สถานประกอบการ)

          4. สำเนาทะเบียนบ้าน  (ผู้มีอำนาจลงนามและผู้รับ)

          5. สำเนาบัตรประชาชน  (ผู้มีอำนาจลงนามและผู้รับ)

   

  คำตอบ: 

          1. สำเนาทะเบียนผู้ขอมีใบอนุญาต

          2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขอมีใบอนุญาต

          3. สำเนาสัญญาเช่า

          4. ใบรับรองแพทย์

   

  คำตอบ: 

  เปิดให้บริการ 08.30-16.30 น. เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

   

  คำตอบ: 

  ได้ 1 แห่ง ที่สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี