ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔

    ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราจัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔

    Pages