การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองนายกปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี