30 สิงหาคม 2566    65

พิธีเปิดศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Active Learning” ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

พิธีเปิด : ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Active Learning” 🤍💜
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Active Learning” หัวใจสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระท้องถิ่นและการออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning พร้อมบรรยายพิเศษ นโยบายสนับสนุนด้านกีฬาเยาวชน และการส่งเสริมการศึกษา โดย ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร จาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาดำเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายการจัดการศึกษา ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการสร้างเด็ก และเยาวชนที่มีศักยภาพต่อไป (ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566)


ไฟล์ภาพ


กิจกรรมนายกเทศมนตรี อื่นๆ
กิจกรรมนายกเทศมนตรี ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 7001, 8601, 8602

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 5
เดือนนี้ 208
ทั้งหมด 4536599

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved