คณะผู้บริหาร

   

  คณะผู้บริหาร

  • นายอาทิตย์ นามบุตร  ตำแหน่ง: ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 3107  มือถือ 08 1872 3372
  • ว่าง  ตำแหน่ง: รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 2401  มือถือ -
  • ว่าง  ตำแหน่ง: รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 2403  มือถือ -
  • ว่าง  ตำแหน่ง: รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 2404  มือถือ -
  • ว่าง  ตำแหน่ง: รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 2402  มือถือ -

   

  คณะผู้บริหาร

  • ว่าง  ตำแหน่ง: ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โทรศัพท์: -  มือถือ -
  • ว่าง  ตำแหน่ง: ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โทรศัพท์:  - มือถือ -
  • ว่าง  ตำแหน่ง: ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โทรศัพท์:  - มือถือ -
  • ว่าง  ตำแหน่ง: เลขานุการนายกเทศมนตรี  โทรศัพท์:  - มือถือ -
  • ว่าง  ตำแหน่ง: เลขานุการนายกเทศมนตรี  โทรศัพท์:  - มือถือ -
  • ว่าง  ตำแหน่ง: เลขานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โทรศัพท์: -  มือถือ -
   

  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี

  • ว่าง  ตำแหน่ง: ประธานสภา และ สมาชิกสภา เขต 4  โทรศัพท์: -
  • ว่าง  ตำแหน่ง: รองประธานสภา และ สมาชิกสภา เขต 4  โทรศัพท์: -  มือถือ -
  • ว่าง  ตำแหน่ง : เลขาสภา และ สมาชิกภา เขต 1  โทรศัพท์:  -

   

  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี

  • ว่าง  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1  โทรศัพท์:  -
  • ว่าง  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1  โทรศัพท์:  -
  • ว่าง  ตำแหน่ง: สมาชิกสภา เขต 1  โทรศัพท์:  -
  • ว่าง  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1  โทรศัพท์:  -
  • ว่าง  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1  โทรศัพท์:  -

   

  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี

  • ว่าง  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2  โทรศัพท์:  -
  • ว่าง  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2  โทรศัพท์:  -
  • ว่าง  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2  โทรศัพท์:  -
  • ว่าง  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2  โทรศัพท์:  -
  • ว่าง  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2  โทรศัพท์:  -

   

  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี

  • ว่าง  ตำแหน่ง: สมาชิกสภา เขต 3  โทรศัพท์:  -
  • ว่าง  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 3  โทรศัพท์:  -
  • ว่าง  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 3  โทรศัพท์:  -
  • ว่าง  ตำแหน่ง: สมาชิกสภา เขต 3  โทรศัพท์:  -
  • ว่าง  ตำแหน่ง: สมาชิกสภา เขต 3  โทรศัพท์:  -
  • ว่าง  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 3  โทรศัพท์:  -

   

  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี

  • ว่าง  ตำแหน่ง: สมาชิกสภา เขต 4  โทรศัพท์:  -
  • ว่าง  ตำแหน่ง: สมาชิกสภา เขต 4  โทรศัพท์:  -
  • ว่าง  ตำแหน่ง: สมาชิกสภา เขต 4  โทรศัพท์:  -
  • ว่าง  ตำแหน่ง: สมาชิกสภา เขต 4  โทรศัพท์:  -
  • ว่าง  ตำแหน่ง: สมาชิกสภา เขต 4  โทรศัพท์:  -

   

  หัวหน้าส่วนราชการ

  • นายอาทิตย์ นามบุตร  ตำแหน่ง: ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 3107  มือถือ 08 1872 3372
  • นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย  ตำแหน่ง: รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 3109  มือถือ 08 9842 2537
  • นายพิเชษฐ ศรีวิไล  ตำแหน่ง: รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 3114  มือถือ -
  • นายประภาส บุตรอุดม  ตำแหน่ง: รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี   โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 3113  มือถือ 09 0885 962

   

  หัวหน้าส่วนราชการ

  • นางกนกอร ไชยมูล  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 7101  มือถือ 08 1965 5231
  • นายจิราภัส รูปดี  ตำแหน่ง: รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 2101  มือถือ -
  • นายสุกฤต สายจันทคาม  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักการคลัง  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 1400  มือถือ 08 1872 0559
  • นายดาวเรือง หากันได้  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักการช่าง  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 6200  มือถือ 08 9709 8555
  • นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป์  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 4200  มือถือ 08 1871 4254
  • นางสมุทร ฤกษาภิรมย์  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 1700  มือถือ 08 1369 2419
  • นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ  ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 4100  มือถือ 08 8051 5951
  • นายเมธิพจน์  ชาตะเมธีกุล  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองการแพทย์  โทรศัพท์: 0ิ4224 2647 -48  มือถือ 08 3606 4513
  • นายณัฏฐกิตติ์  สิงห์คะนอง  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 1800  มือถือ -
  • นางอนงค์ มาศยคง  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 1601  มือถือ 08 1708 6219

   

  There is currently no content classified with this term.