สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

             มีหน้าที่แนะนำช่วยเหลือด้านการเจ็บป่วยของประชาชน งานป้องกันและระงับโรค งานสุขาภิบาลและอนามัย งานรักษาความสะอาด งานสัตวแพทย์ ตลาดสาธารณะ สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ ตลอดจนควบคุมการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น การแต่งผม การจำหน่ายอาหาร ซึ่งรวมเรียกว่า การประกอบการค้าอันอาจจะเป็นอันตราย

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  There is currently no content classified with this term.