สำนักการศึกษา

               มีหน้าที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาของเทศบาล งานด้านการจัดการเรียนการสอน งานนิเทศการศึกษา งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้อาจจัดให้มีฐานะเป็นสำนัก กอง ฝ่าย หรืองานก็ได้ โดยคำนึงถึงลักษณะงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละเทศบาล แต่หากงานใดยังไม่มีความจำเป็นจะต้องแยกจัดเป็นส่วนการบริหารงานต่างหาก

    There is currently no content classified with this term.