กองสวัสดิการสังคม

             มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานปรับปรุงพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย งานจัดสวัสดิการสังคม งานสำรวจสภาพปัญหาสังคม งานส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และอนามัยของชุมชน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  There is currently no content classified with this term.