Kick Off ดร.หรั่ง นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

[ Kick Off ดร.หรั่ง นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
จัดประชุมหารือสร้างความเข้าใจ พร้อมระดมความคิดเห็นเพื่อเตรียมจัดตั้ง “สภาพลเมืองเทศบาลนครอุดรธานี” อย่างเป็นทางการ ]
หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของการบริหารจัดการเมืองที่ ดร.ธนดร พุทธรักษ์ ได้แถลงเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
 อย่างเป็นทางการ ก็คือ การจัดตั้ง “สภาพลเมือง” ด้วยเพราะเห็นถึงความสำคัญของเมืองที่มีการขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อาชญากรรม สาธารณูปโภค ประชากรแฝง และอื่นๆ ตามมา ขณะเดียวกัน ความสมดุลในการบริหารจัดการระหว่างภาครัฐ 
และประชาชน ยังดีไม่เพียงพอ ปัญหาบางอย่างที่ประชาชนประสบจึงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและตรงจุดจากภาครัฐ การจัดตั้งสภาพลเมืองจึงเป็นเวทีหารือ
เพื่อช่วยประชาชนหาทางออกให้กับปัญหา เสมือนกลไกเชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับสภาท้องถิ่น และฝ่ายบริหารของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการทำงานที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ทั้งยังสามารถใช้อำนาจของตนผ่านสภาได้อย่างแท้จริง
โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลฯ ได้จัดประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งสภาพลเมือง นำโดย นายกเทศมนตรี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการระดับสูง เทศบาลนครอุดรธานี เพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบ และแนวทางที่จะนำไปสู่การจัดตั้งสภาพลเมืองเทศบาลนครอุดรธานี
 ที่จะเปิดตัวในอนาคตอันใกล้นี้
จำนวนผู้เข้าชม: 629