โครงการพัฒนาชมรมและส่งเสริมการออกกำลังกายรูปแบบบาสโลป

โครงการพัฒนาชมรมและส่งเสริมการออกกำลังกายรูปแบบบาสโลป ชุมชนโพธิสมภรณ์ ] 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนโพธิสมภรณ์  ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิด
โครงการพัฒนาชมรมและส่งเสริมการออกกำลังกายรูปแบบบาสโลป ชุมชนโพธิสมภรณ์ โดยมีนายภุชงค์ กิจขยัน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  นางพร้อมพร ลีพฤติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และนางชมพูนุท เบ็ญจกุล 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หัวหน้างานอนามัยแม่และเด็ก จัดโดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี  มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและเผยแพร่รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  ฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายรูปแบบรำเซิ้ง-บาสโลป สร้างความสามัคคี
และสร้างความสนุกสนานให้กับคนในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 50 คน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
จำนวนผู้เข้าชม: 635