สำนักศึกษา

หมวดงานบริหารการศึกษาท้องถิ่น

    1. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) คลิก

    2. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

    3. แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี จัดทำขึ้นเพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย คลิก

    4. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คลิก

    5. แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) คลิก

    6. คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

    7. คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้ายรวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ (CCIS) คลิก

    8. คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา คลิก

    9. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 คลิก

    10. มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น คลิก

    11. มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิก

    12. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ คลิก

    13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คลิก

หมวดงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    1. มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา คลิก

    2. มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น คลิก

    3. มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ คลิก

ข้อมูลห้องสมุด ท้องฟ้า พิพิธภัณฑ์

    1. ข้อมูลห้องสมุด ท้องฟ้า พิพิธภัณฑ์ คลิก

คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยงาน ศน

    1. คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยงาน ศน คลิก

ระเบียบสนามกีฬา

    1. ระเบียบสนามกีฬา คลิก

จำนวนผู้เข้าชม: 146