สำนักปลัดเทศบาล

หมวดงานนิติการ

    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

        1. แนวทางการปฏิบัติงาน การให้คำแนะนำ หรือตอบข้อหารือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

        2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) คลิก

        3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) คลิก

        4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คลิก

        5. หลักธรรมาภิบาล คลิก

    การจัดทำข้อกำหนดท้องถิ่น

        1. คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก

    การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม

        1. คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ คลิก

    ความรับผิดทางละเมิด

        1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

        2. การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 2 คลิก

        3. การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น คลิก

        4. การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ คลิก

        5. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562 คลิก

        6. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 คลิก

        7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 คลิก

        8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 คลิก

        9. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.6  ว 34086 ลงวันที่ 22 กันยายน 2540 คลิก

    พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คลิก

    หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

        1. ตัวอย่างการวางแบบเอกสาร การพับ และการพิมพ์แบบแนบท้ายราชกิจจานุเบกษา คลิก

        2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503 ว (ท) 679 เรื่อง การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา คลิก

หมวดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่

        1. แนวทางการใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

        2. แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

        3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 คลิก

        4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 คลิก

        5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 คลิก

        6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.7 ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

        7. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 คลิก

    การป้องกันและระงับอัคคีภัย

        1. มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย คลิก

    การป้องกันภัยทางถนน

        1. มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน คลิก

    จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        1. แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ คลิก

        2. แนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ คลิก

        3. คู่มือจิตอาสาภัยพิบัติ ฉบับปรับปรุง คลิก

    อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 คลิก

        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คลิก

        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547 คลิก

        4. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 คลิก

        5. สิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) คลิก

หมวดบริหารงานทั่วไป

    กฎหมายเกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 คลิก

    การเขียนหนังสือสั่งการราชการ

        1. คู่มือการเขียนหนังสือราชการ คลิก

        2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 คลิก

    การจัดการการเลือกตั้งท้องถิ่น

        1. คู่มือประชาชน ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น คลิก

        2. คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต คลิก

        3. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คลิก

        4. สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คลิก

    การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 

        1. คำถาม คำตอบ การประเมินประสิทธิภาพขององค์การการปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

    คู่มือการปฎิบัติงาน

        1. คู่มือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2562 อปท. คลิก

        2. คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. คลิก

        3. คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์กรการปกครองในส่วนท้องถิ่น คลิก

    งานกิจสภาเทศบาล

        1. การให้ประชาชนเข้าฟังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

        2. คู่มือปฎิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น คลิก

        3. ระเบียบการกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องภิ่น พ.ศ.2547 คลิก

        4. สรุปสาระสำคัญ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562   คลิก

    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

        1. การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบ CITIZENinfo คลิก

        2. การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง คลิก

        3. คู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน คลิก

        4. คู่มือประชาชน สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คลิก

        5. คู่มือสำหรับประชาชน เล่ม คลิก

        6. คู่มือสำหรับประชาชน คลิก

        7. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ คลิก

        8. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คลิก

        9. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด คลิก

 

จำนวนผู้เข้าชม: 174