สำนักช่าง

การออกแบบและควบคุมอาคาร

    1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 คลิก

    2. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คลิก

    3. การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คลิก

    4. การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 คลิก

    5. ข้อสั่งการเพิ่มเติมของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบุคมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

    6. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คลิก

    7. มาตรฐานการควบคุมอาคาร คลิก

    8. มาตรฐานหอพัก คลิก

    9. รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี 2551 คลิก

งานก่อสร้าง

    1. โครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

    2. การปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

    3. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น คลิก

    4. คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท. คลิก

    5. มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน คลิก

    6. มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า คลิก

    7. มาตรฐานสะพาน คลิก

หมวดงานผังเมือง

    1. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 คลิก

    2. มาตรฐานการวางผังเมือง คลิก

หมวดงานส่งเสริมการเกษตร

    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

        1. แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก  คลิก

        2. แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก   คลิก

        3. คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คลิก

    การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        1. คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิก

    การขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

        1. คู่มือการขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร คลิก

    การช่วยเหลือเกษตรกร

        1. ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

    คู่มือการปฏิบัติงาน

        1. คู่มือกระบวนการผลิตพันธุ์พืชสวน คลิก

        2. คู่มือกระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบดินทางเคมี คลิก 

        3. คู่มือการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช คลิก

        4. คู่มือการปลูกพืชและการใช้น้ำของพืช คลิก

        5. คู่มือชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช คลิก

        6. คู่มือวิธีการปลูกผัก คลิก

        7. มาตรฐานพันธุ์พืช คลิก

หมวดงานสาธารณูปโภค

    1. มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ คลิก

    2. มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ คลิก

    3. มาตรฐานระบบน้ำสะอาด คลิก

    4. มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ คลิก

 

จำนวนผู้เข้าชม: 137