1 post / 0 new
Anonymous (not verified)
anonymous user
ร้องเรียนเงินผู้สูงอายุ

เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง พอดีผมได้ข่าวมาว่า ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดิมทีได้รับทุกเดือนแต่สองสามเดือนมานี้ไม่ได้รับ จึงเข้าไปถาม จนท.ได้รับคำตอบว่าเทศบาลได้นำเงินไปจ่ายให้แก่คนที่มีอายุเกินกว่าหกสิบปี ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะการลงทะเบียนมีจำนวนผู้มีสิทธิ์ชัดเจนและรัฐได้จัดสรรเงินมาให้ครบทุกคน ดังนั้นการตอบของ จนท.ผมคิดว่าไม่ถูกต้อง ดังนั่นจึงขอให้ผู้ที่มีอำนาจช่วยตรวจสอบว่า จนท.ที่รับผิดชอบมีเหตุผิดปกติหรือไม่และขอให้ทางเทศบาลแจ้งผลให้ข้าพเจ้าทราบภายใน 15 วันหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ส่งข้อบันทึกร้องเรียนฉบับนี้ให้ทางเทศบาล จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
นายวรัญญู บัณฑิต
0983516569
vuttichai2882@gmail.com

Vote: 
Vote up!
Vote down!

Points: 0

You voted ‘up’

จำนวนผู้เข้าชม: 441