รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2562

09/03/2020

            ตามที่กระทรวงทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งการดำเนินการตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิตมลพิษตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียต้องส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน แล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องรายงานให้สำนักงานทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีทราบทุกเดือน นั้น

            เทศบาลนครอุดรธานี ได้รวบรวมแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเรียบร้อยแล้ว ด้งนั้น จึงขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตาม แบบ ทส. ๒ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 92