รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560

09/20/2017

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 โดยเทศบาลนครอุดรธานี มีการประเมิน 5 ด้าน เฉลี่ยด้านละ 20% (100%) คะแนนที่ได้ 93.50 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบท้ายประกาศ

จำนวนผู้เข้าชม: 862