พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

- แบบบัญชีรายการห้องชุด

- แบบฟอร์มคำสั่ง ให้ตรวจค้น ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

- แบบฟอร์มใบรับเอกสารและหลักฐานต่างๆ

- แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจค้นยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

- แบบบัตรประจำตัวพนักงานสำรวจ ตามพระราชบัญญัติ๓าษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

- แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5)

- แบบฟอร์มหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี

- แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7)

- แบบแสดงรายการคำนวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.8)

- คำร้องขอรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน ตามมาตรา 54 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ภ.ด.ส.9)

- แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูหกสร้าง (ภ.ด.ส.11)

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน เฉพาะส่วนที่ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล

- ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท

- ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เหตุจำเป็นทางราชการซึ่่งบุคคลธรรมดาต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน

- ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์

- กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ.2562

- กฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

- แบบฟอร์มราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

- แบบฟอร์มราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.2)

- กฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ พ.ศ.2562กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 454