ประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566

ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการสำนัก/กอง , ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1-12 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ผจก.สถานธนานุบาล 1-2

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานตัวข้าราชการโอนย้าย รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และติดตามการทำงานต่อเนื่อง ครบถ้วนทุกส่วนงาน ตามลำดับ

จำนวนผู้เข้าชม: 60