ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์เทศกิจ ๖ ทะเบียน กบ -๒๐๘๗ อด (๐๐๒-๕๕-๐๐๖๑) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, August 9, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 33