ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำช. ๓๘ ทะเบียน ๘๒-๓๐๓๙ อด (๐๐๖-๓๙-๐๐๑๐) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, August 9, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 29