ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครอุดรธานี พ.ศ.2566-2570
ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 พร้อมด้วย
ดร.หทัยรัตน์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี น.ส.ฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี , ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้แทนภาคราชการ / รัฐวิสาหกิจ , ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี , ผู้แทนประชาคมชุมชน และ ผอ.สำนัก/กอง เข้าร่วม โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาเป็นเอกฉันท์ เพื่อร่วมกันพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีต่อไป 
จำนวนผู้เข้าชม: 59