คู่มืองานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2562

03/12/2020

 

- คำแนะนำทะเบียนพาณิชย์

- พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลนครอุดรธานี

- พาณิชย์บางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

- เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

- หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ

- บทกำหนดโทษ

- อัตราค่าธรรมเนียม

- หนังสือ/สัญญาที่ต้องมีอากรแสตมป์

- อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์

- รายละเอียดการลดขั้นตอนการบริการการจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 268