1 post / 0 new
Anonymous (not verified)
anonymous user
การก่อสร้างอาคาร

57/2 ถนนโพนพิสัย ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรียน นายกเทศบาลเมืองอุดรธานี
เรื่อง การก่อสร้างอาคารและป้ายโฆษณา
ข้าพเจ้า นายธนา อักบัสอาลี เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างอาคารและป้ายโฆษณา ของร้าน โปรอิมเมท ซึ่งตั้งอยู่บนถนนโพนพิสัย เนื่องจากที่ดินของข้าพเจ้าติดกับที่ดินแปลงดังกล่าว จึงขอสอบถามทางเทศบาลว่าการก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในเทศบาลหรือไม่ ซึ่งระยะร่นของอาคารดังกล่าวได้ ปฎิบัติตาม พรบ.ดังกล่าวหรือไม่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ควรมิควรแล้วแต่จะพิจารณา
นายธนา อักบัสอาลี

Vote: 
Vote up!
Vote down!

Points: 0

You voted ‘up’

จำนวนผู้เข้าชม: 725