กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ระเบียบกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    1. กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562 คลิก

    2. กฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 คลิก

    3. กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น คลิก

    4. กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 คลิก

    5. กฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ พ.ศ. 2562 คลิก

    6. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคา คลิก

    7. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บ คลิก

    8. กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 คลิก

    9. ประกาศ กท.มท. เรื่อง เหตุจำเป็นทางราชการซึ่งบุคคลธรรมดาต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน​ คลิก

    10. ประกาศ กท.มท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่มีการใช้ประโยชน์ คลิก

    11. ประกาศ กท.มท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของ คลิก

    12. ประกาศ มท. การดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินฯ 2562 คลิก

    13. ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย คลิก

    14. ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม คลิก

    15. พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 คลิก

    16. พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 คลิก

    17. พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 คลิก

    18. พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 คลิก

    19. ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล คลิก

    20. ระเบียบ มท.ว่าด้วยการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 คลิก

    21. หนังสือ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 คลิก

    22. หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา คลิก

    23. หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ คลิก

 

    หารือภาษีป้าย

        1. มท 0407-71395 การเสียภาษีป้ายของสหกรณ์ คลิก

        2. มท 0808.3-10307 หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายเมนูบอร์ด Amazon คลิก

        3. มท 0808.3-ว1285 หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 คลิก

        4. หารือ จัดเก็บป้ายรัฐวิสาหกิจ บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ คลิก

        5. หารือ ป้ายไตรวิชั่น คลิก

        6. หารือกรณีจัดเก็บภาษีป้ายเมืองไทยลิสซิ่ง คลิก

        7. หารือกรณีจัดเก็บภาษีป้ายศรีสวัสดิ์ คลิก

        8. หารือกรณีจัดเก็บภาษีป้ายสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ESSO คลิก

        9. หารือป้าย เครื่องหมาย มอก คลิก

        10. หารือป้าย เครื่องหมายอื่น (บจก.เงินเทอร์โบ) คลิก

        11. หารือป้าย ที่จอดรถบิ๊กซี คลิก

        12. หารือป้าย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (ทีโอที+กสท) คลิก

        13. หารือป้าย ปตท คลิก

    1. PP1Backpage คลิก

    2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2512) คลิก

    3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) คลิก

    4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) คลิก

    5. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535) คลิก

    6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) คลิก

    7. กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) คลิก

    8. กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2542) คลิก

    9. กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2542) คลิก

    10. กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2543) คลิก

    11. กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 คลิก

    12. ขอบเขตการบังคับใช้ พรบ.ภาษีป้าย คลิก

    13. ความรู้ทั่วไปและความหมายของภาษีป้าย คลิก

    14. คำอธิบายพระราชบัญญัติป้าย โดยถวัลย์ชัย ถึงถิ่น คลิก

    15. คำอธิบายพระราชบัญญัติป้าย พ.ศ.  2510 คลิก

    16. ประเภทโรงเรียนเอกชนนอกระบบ คลิก

    17. ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย คลิก

    18. พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 คลิก

    19. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 คลิก

    20. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 คลิก

    21. ภาษีป้าย 15-12-2020 คลิก

    22. ภาษีป้าย(พ.ร.บ.และวิธีคำนวณ) คลิก

    23. ภาษีป้าย(พ.ร.บ.และวิธีคำนวณ) คลิก

    24. ภาษีป้าย(พ.ร.บ.และวิธีคำนวณ) คลิก

    25. รวมพระราชบัญญัติภาษีป้าย พศ.2510 และ ฉ.2 พศ.2534 พร้อมกฎกระทรวง ฉ.1-ฉ.9 คลิก

    26. อัตราภาษีป้ายจริง คลิก

 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 216