กองสวัสดิการสังคม

การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

    1. การชี้แจงกณีผู้สูงอายุถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืน คลิก

    2. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) คลิก

    3. คู่มือเบี้ยยังชีพ คลิก

    4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 คลิก

    5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก

    6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก

การพัฒนาเด็กและเยาวชน

    1. มาตรฐานเด็ก คลิก

การพัฒนาเด็กและเยาวชน

    1. มาตรฐานเอดส์ คลิก

การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

    1. ผู้สูงอายุ 2560 คลิก

    2. มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คลิก

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

    1. คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คลิก

    2. ระเบียบการจ่ายเบี้ยคนพิการ 2553 คลิก

    3. ระเบียบการจ่ายเบี้ยคนพิการพิการ 2559 คลิก

การส่งเสริมอาชีพ

    1. มาตรฐานอาชีพ คลิก

พรบ.หอพัก

   1. แบบคำร้องประกอบกิจการหอพักๆ คลิก

   2. กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก คลิก

   3. ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการหอพัก คลิก

   4. พรบ.หอพัก 2558 คลิก

ระเบียบต่างๆงานสวัสดิการสังคม

   1. แผนพัฒนาเศรษฐฏิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 คลิก

   2. การบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น คลิก

   3. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทีดินของรัฐ คลิก

   4. บทบาทและการดำเนินงานของ อปท.ในการส่งเสริมและพัฒนาสตรี คลิก

   5. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเกษตรท้องถิ่น คลิก

   6. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 คลิก

   7. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท.2542 คลิก

   8. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม คลิก

   9. มาตรฐานและตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี คลิก

   10. มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

   11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีเกี่ยวกับจัดหาประโยชน์ที่ดินของรัฐ คลิก

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนเทศบาล

    1. ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน คลิก

จำนวนผู้เข้าชม: 684