ITA

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

   

       ข้อมูลพื้นฐาน
            ๑. โครงสร้าง  คลิก (
   )
            ๒. ข้อมูลผู้บริหาร  คลิก ( )
            ๓. อำนาจหน้าที่  คลิก ( )
            ๔. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ( )
                 - บทสรุปผู้บริหาร  คลิก ( )
                 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครอุดรธานี  คลิก ( )
                 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครอุดรธานี  คลิก ( )
                 - การนำแผนยุทธศาสตร์ไปใช้  คลิก ( )
                 - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  คลิก ( )
                 - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563)  คลิก ( )
                 - แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี  คลิก ( )

                 - แผนการดำเนินงาน ประจำปี  คลิก ( )
                 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  คลิก ( )

            ๕. ข้อมูลการติดต่อ คลิก ( )

            ๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  คลิก ( )

       การประชาสัมพันธ์
            ๗. ข่าวประชาสัมพันธ์  คลิก
   ( )

       การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
            ๘. Q&A  คลิก
   ( )
            ๙. Social Network 
                 
    คลิก ( )
                   คลิก ( )
                 LINE ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครอุดรธานี  คลิก ( )
                 LINE@ เทศบาลนครอุดรธานี  คลิก ( )
                   คลิก ( )
            ๑๐. แผนดำเนินงานประจำปี  คลิก ( )
            ๑๑. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  คลิก ( )
            ๑๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  คลิก ( )

       การปฏิบัติงาน
            ๑๓. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  คลิก ( )

       การให้บริการ
            ๑๔. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
  คลิก ( )
            ๑๕. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  คลิก ( )
            ๑๖. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  คลิก ( )
            ๑๗. E-Service
                  ๑๗.๑ โปรแกรมประเมิน 360 องศา
    คลิก ( )
                  ๑๗.๒ ระบบโปรแกรมรับยื่นแบบชำระภาษีและแจ้งการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เทศบาลนครอุดรธานี  คลิก ( )
                  ๑๗.๓ โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  คลิก ( )

        แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
            ๑๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
  คลิก ( )
            ๑๙. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  คลิก ( )
            ๒๐. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  คลิก ( )


       การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
            ๒๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
  คลิก ( )
            ๒๒. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  คลิก ( )
            ๒๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  คลิก ( )
            ๒๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  คลิก ( )

       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            ๒๕. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  คลิก ( )
            ๒๖. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คลิก ( )
            ๒๗. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คลิก ( )
            ๒๘. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  คลิก ( )

       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            ๒๙. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  คลิก ( )
            ๓๐. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก ( )
            ๓๑. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  คลิก ( )

       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
            ๓๒. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  LINE@ เทศบาลนครอุดรธานี 
            ๓๓. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    คลิก ( )

       เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
            ๓๔. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    คลิก ( )
            ๓๕. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  คลิก ( )

       การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
            ๓๖. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    คลิก ( )
            ๓๗. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  คลิก ( )

       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
            ๓๘. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  คลิก ( )
   

       แผนป้องกันการทุจริต
            ๓๙. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  คลิก ( )
            ๔๐. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   คลิก ( )
            ๔๑. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   คลิก ( )

       มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
            ๔๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     คลิก ( )
            ๔๓. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   คลิก ( )
   

  There is currently no content classified with this term.